Home Verzekeringen Ondernemingen

 

Ondernemingen

Bedrijfswagen

 

 

Bedrijfswagen aansprakelijkheid

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is wettelijk verplicht voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig. Dankzij deze verzekering zijn de verwondingen van uw passagiers gedekt, net als de schade die u veroorzaakt aan andere weggebruikers. Uw aansprakelijkheid wordt met andere woorden afgedekt.

Opgelet: de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt niet de verwondingen van de bestuurder. Hiervoor dient u een bestuurdersverzekering af te sluiten.

Ontdek tevens de voordelen die onze partners u gratis of tegen een scherpe prijs bijkomend kunnen bieden (gratis vervangwagen, bestuurdersverzekering, voordelen voor goede bestuurders, ..). Net zoals voor personenwagens, bieden wij u voor bedrijfswagens enkele gepaste verzekeringsformules.

Omniumverzekering

 

Omniumverzekering

Wenst u ook de schade van uw bedrijfswagen te verzekeren ? Dan opteert u best voor een bijkomende omniumwaarborg, deze dekt ook uw schade als u in fout bent.

U kunt kiezen tussen een beperkte of een volledige omnium: in beide gevallen wordt schade ten gevolge van brand, hagel of storm, dieren, glasbreuk, brand en fiestal gedekt. Een volledige omnium dekt eveneens eigen schade en vandalisme.

Vervoert u goederen op de weg voor derden ? Ontdek dan voor vrachtwagens (meer dan 3,5 ton) de extra waarborgen die onze partners u kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld dekking voor schade door de vervoerde koopwaar, schade door het laden of lossen, .. .

Ook de vervoerde koopwaren en materialen zelf verzekert u best ook tegen schade en diefstal. Wij zorgen voor een uitgebreide dekking!

 

Contacteer ons vrijblijvend voor verdere informatie, wij helpen u graag!

 

Bestuurdersverzekering

 

Bestuurdersverzekering

Net als in de personenauto bent u als bestuurder in de (lichte) vrachtwagen niet verzekerd voor eigen letsels. Een bestuurdersverzekering beschermt dus de bestuurder tegen verwondingen, arbeidsongeschiktheid en overlijden, ongeacht of die in fout is of niet.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!

rechtsbijstand

 

Rechtsbijstand

Bij een ongeval met een vrachtwagen zijn er vaak betwistingen over wie er aansprakelijk is. Om je rechten te verdedigen dekt deze waarborg de kosten voor een advocaat, procedure- en gerechtskosten en expertise. Deze juridische bijstand kan ook van pas komen als er bijvoorbeeld een conflict is met een garagist over een herstelling. Deze dekking gaat zelfs zo ver dat, als u kiest voor een uitgebreide rechtsbijstand, deze ook tussenkomt in de verdedigingskosten als u vervolgd wordt voor een verkeersovertreding.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Bedrijfsgebouwen

 

 

Brandverzekering

 

Brandverzekering

Een brandverzekering op maat vergoedt brandschade aan uw bedrijfspand, kantoorgebouw(en), fabriek, restaurant en komt tussen bij storm- en hagelschade, waterschade en glasbreuk. Bijkomende waarborgen als diefstal, waardevolle voorwerpen, bouwrisico’s, zijn natuurlijk ook mogelijk.

De brandverzekering is een minimumdekking die je als onderneming zeker dient af te sluiten. Omdat een bedrijf of een handelszaak een belangrijk kapitaal vertegenwoordigt, wordt ook onze verzekering bedrijfsschade sterk aangeraden.

Bedrijfsschade

 

Bedrijfsschade

De verzekering bedrijfsschade zorgt ervoor dat uw bedrijfsresultaat gehandhaafd blijft bij een schadegeval.

Deze verzekering komt tussen als de bedrijfsactiviteit stilvalt ten gevolge van materiële schade die verzekerd is in de brandverzekering: uw kosten blijven lopen, terwijl uw omzet daalt. De verzekering bedrijfsschade zorgt ervoor dat uw bedrijf of uw activiteit als zelfstandige in dezelfde financiële situatie blijft als wanneer het schadegeval zich niet had voorgedaan, het is de levensverzekering van uw onderneming.

Verzeker de schade die uw bedrijf veroorzaakt of waarvoor zij aansprakelijk gesteld wordt.

Bedrijfsmaterialen

 

 

Machinebreuk

 

Machinebreuk

De aankoop van machines zijn een belangrijke, maar vaak noodzakelijke investering voor uw onderneming. Een defect of schade aan machines kunnen uw productie in het gedrang brengen, en zodoende belangrijke financiële gevolgen veroorzaken.

Uw brandverzekering dekt vaak diverse situaties, maar dit is vaak niet voldoende. Schade door bijvoorbeeld kwaadwilligheid of onhandigheid van uw personeel is echter niet verzekerd in uw brandverzekering.

Met de verzekering machinebreuk beschermt u uw machines op de meest efficiënte en complete manier, en dit zowel terwijl ze in werking zijn als wanneer ze stilstaan.

Aarzel niet om ons te contacteren voor onze offerte op maat van uw materialen!

Elektronische apparatuur

 

Elektronische apparatuur

Computers, servers, kopieerapparaten, telefooncentrales en andere elektronische apparaten (kassa’s, airco’s, ..) zijn essentieel voor de vlotte en dagdagelijkse werking van uw onderneming. De aankoop van deze apparaten vormt een belangrijke investering voor uw onderneming. Maar wat als er schade aan deze apparaten onstaat door brand, waterschade of deze apparaten bijvoorbeeld gestolen worden ?

Uw brandverzekering zal in vele gevallen niet voldoende zijn. Een verzekering alle risico’s elektronische apparatuur dekt niet alleen de materiële schade in geval van brand, waterschade, diefstal, .. maar ook bij beschading door onervarenheid, opzet door personeel of derden, .. Alles wat niet specifiek wordt uitgesloten, is gedekt! Niet alleen geldt deze dekking ook tijdens het transport, ze geldt ook nog eens wereldwijd!

Naast de materiële schade kunt u zich tevens bijkomend verzekeren voor de wedersamenstelling van uw gegevens en software, en de daaruit voortvloeiende kosten voor bijvoorbeeld een vervangingstoestel of overuren.

Aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

Er bestaan 3 diverse waarborgen:

1) Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating: verzekert de schade die veroorzaakt wordt aan derden in het kader van de uitoefening van de beroepsactiviteiten.

2) Burgerlijke aansprakelijkheid Toevertrouwde goederen: dekt de aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade die veroorzaakt wordt aan goederen die toebehoren aan derden en die zijn toevertrouwd aan uw bedrijf (bijvoorbeeld in het kader van een herstelling)

3) Burgerlijke aansprakelijkheid Na levering of Na werken: dekt de aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade veroorzaakt aan derden door de producten na hun levering of door de werken na hun uitvoering.

 

De ‘BA Onderneming’ of Burgerlijke aansprakelijkheid Ondernemingen dekt de aansprakelijkheid van uw onderneming tijdens de uitoefening van haar activiteit. De BA onderneming is een essentiële verzekering, omdat het de onderneming beschermt tegen de financiële gevolgen van een fout: zij dekt uw aansprakelijkheid ten aanzien van derden en garandeert dus de continuïteit van de onderneming.

Wie wordt er gedekt ?
U als bedrijfleider, inwonende en meewerkende gezinsleden, vennoten, commissarissen, werknemers, uitzendkrachten en stagiairs.

Wat wordt er gedekt ?
Zowel de materiële schade, de lichamelijke schade als de immateriële schade (bijvoorbeeld klantenverlies, productieverlies, ..) ten gevolge van uw aansprakelijkheid ten aanzien van derden. Let op: de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Ondernemingen vergoedt de schade die u aan uw eigen bedrijf veroorzaakt dus niet!

U kunt deze 3 waarborgen apart of samen afsluiten, afhankelijk van de noden en wensen van uw onderneming, al dan niet gecombineerd met een rechtsbijstandsverzekering.

De Plus verzekering werkt een formule uit op maat van uw onderneming. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Objectieve aansprakelijkheid

Indien u een uitbater bent van een voor het publiek toegankelijke plaats, bent u bij wet verplicht om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid ondernemingen af te sluiten. Met deze verzekering beschermt u zich tegen schadeclaims van derden wanneer u zonder bewijs van fout aansprakelijk wordt gesteld na een brand of ontploffing.

Wie moet dit verplicht afsluiten ?
Bijvoorbeeld restaurants en café’s, discotheken, hotels, rusthuizen, onderwijsinstellingen, kantoorgebouwen, .. Komt u deze wettelijke verplichting niet na, dan riskeert u strafrechtelijke sancties en de sluiting van uw instelling.

De waarborgen en verzekerde bedragen zijn bij wet vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd.

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid bij lichamelijke schade, materiële schade en immateriële schade aan derden ten gevolge van een brand of ontploffing die ontstaan is in of zich uitbreidt via de betrokken inrichting.

Wenst u meer informatie of een offerte op maat ? De Plus verzekeringen helpt u graag verder!

Bestuurdersaansprakelijkheid

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Onder andere naar aanleiding van de aangepaste vennootschapswet (corporate governance), het faillisementsrecht, bestuursfouten, familietwisten bij familiebedrijven, strafrechterlijke vervolging bij arbeidsongevallen, .. .. is de laatste jaren de nood aan een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen enorm toegenomen.

Een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid dekt uw persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten in het dagdagelijkse beheer van een onderneming. Een overtreding op een wettelijke of statutaire bepaling, een onjuiste verklaring, nalatigheid, .. Dergelijke fouten zijn niet gedekt in een gewone Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating!

In de meeste gevallen is deze verzekering niet erg duur, en hoewel deze verzekering het persoonlijk vermogen beschermt, kunnen de premies betaald worden door de onderneming.

Wenst u meer informatie ? De Plus verzekeringen biedt u uiteenlopende formules voor het verzekeren van uw bestuurdersaansprakelijkheid, en dit op maat van uw onderneming!

Burgerlijke aansprakelijkheid Beroepsaansprakelijkheid

 

Burgerlijke aansprakelijkheid Beroepsaansprakelijkheid

Daar waar de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid dekt, gaat de dekking van de beroepsaansprakelijkheid nog verder. De verzekering Beroepsaansprakelijkheid verzekert ook de contractuele aansprakelijkheid.

Slechts enkele beroepscategorieën komen voor deze verzekering in aanmerking, met name beoefenaars van medische beroepen zoals artsen, tandartsen en apothekers, maar ook notarissen, verzekeringsmakelaars, advocaten, architecten, boekhouders..

Elk van deze beroepscategorieën stelt zich bloot aan kleine dan wel grote risico’s, bijvoorbeeld een arts die tijdens een huisbezoek een Chinese vaas omstoot, dan wel een boekhouder die een rekenkundige fout maakt of een jaarrekening te laat indient. De verzekering beroepsaansprakelijkheid denkt uw aansprakelijkheid ingevolge beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep.

De ervaring leert ons dat deze verzekering zeer nuttig kan zijn voor bepaalde beroepscategorieën. Contacteer ons nu voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

Webdesign door Echoweb